Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/32

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

I Gusti Ayu Putu Mahindu Dewi Purbarini

semeng gumanti nyaluk wengi kapal terbangé rauh petang dasa lima. Sewalikné sane matilar ka Jawi tuah sisan kapal terbang. Buina keberné éndép. Dédé sareng Gék Luna liang pisan nyingakin kapal terbang. Tan surut-surut nuut ngoléhang kapal terbangé.

Makakalih durung prasida majujuk, napi malih tindak-tindak mamargi. Anak alit tiosan sayusa Dédé Ian Gék Luna wénten sané sampun prasida mamargi kemaon durung pentes ngandika. Sané méweh mangkin sampun sasukat ngenjek warsa anyar ring Bali, kénten masé ring genah tiosan ring panegaran iraga sabehé terus ngecel. Kaortiang ring televisi dija-dija genahé lancah toya blabar. Punika cihna tri hita karanané tan mamargi. Makéh manusané sane momo malbal alas mawinan Ida Bhatara duka. Yén ring Bali makéhan tukadé dalem-dalem tan wénten keni blabar ageng, kemaon wénten sinalih tunggil sané keni blabar ring genah sané lebah sekadi ring Semawang Ian Kuta. Kocap inucap makrana pemanasan global, kutub utara muang kutub selatan ésné mencair, katarka pulina sané mategeh 12 méter bénjang pungkur sawetara malih 15 tiban pacang kelem.

Mangkin ring sémér titiang, santukan sabehé tan papegatan, gumanti yéh séméré negehang. Sémér titiang madalem 15 méter, nanging baan sabehé tan papegatan, yéhné tegeh pisan gumanti prasida kaséndok aji céndok sekadi masiram ring bulakan. Aget masé putran titiang sareng keponakan titiang durung prasida mamargi turmaning tan ceréwét. Rimasan sabeh sekadi puniki makekalih degeng maplalian ajak titiang ring meténé. Yan sampun marasa oon raris sirep. Sasampuné matangi makekalih seduk tur ngajeng. Ajengané kari marupa bubuh setata anget, madaging sarin

26