Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/20

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

I Gusti Ayu Putu Mahindu Dewi Purbarini

kantin titiang. Sami daha taruni. Wik genep mayusa 19 warsa. Iraga ajak makejang maiyaban. Kéto masih kuliah ring kampus sané pateh. Jurusan pateh. Dademenan pateh," saur sinalih tunggil sameton tiosan." Apitui ujan bales makétégan!" saur sané tiosan nimpalin.

Para pamaculé masan sabeh anggén lega makarya ring cariké. Sewaliknyané dagang ésé mamocol ripéléngan masan sabehé kadi mangkin, sabehé akudang rahina ring ungkur puniki, polih ngawé toyan jelinjingané ring margi Gajah Mada Ian margi Pahlawan nomplok toyané maliah, maembah ka marginé ageng. Lacurne malih, abing ring dauh kreteg Sanggulané gembid runtuh nangkeb margi. Sabeh­ sabeh tanah abingé mes gembid, baan taru-taruné tastas galang, liglig ligir. Apailehan carik Subak Sanggulané janten patut kadadosang Alas Kota kadi ring kreteg Yéh Ngenu, Pesiapan-Penyalin. Malih ring Sanggulan, Gedung Sasana Budayané, telas mamerek amah ujan angin, tan wénten anak ngarunguang. Kocap inucap sané madrue tanahe punika saking provinsi kemaon sané patut miara saking Kabupatén Tabanan. Yan sapunapi unduké, sami saling tolih. Kocap inucap, sang mawerat sané malinggih ring déwan polih gajih abulan 12 yuta. Péh, makeh pisan! Ingen-ingenin Pemilu 2004 sampun nampek. Ingen-ingenin titiang sami ngrebutin kursi, tanjajanten malih ngliatin rakyat. Mangkinté iraga sareng sami kadi milih méong ring tengahing karung. Tusing ada apa Dé.

"Jero sadarana, apik, tur bersih, madaging potrékan kulawarga mapasang adung ring genah tamiu," piajum Luh Ani sané kapanggih pinih ayu nganggon busana long dréss mauparengga batik mawarna coklat tanah.

14