Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/16

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

I Gusti Ayu Putu Mahindu Dewi Purbarini

tragia. Aji nénten wénten kayun ngajeng. Biasané seduk Ian girang. Mangkin? Remrem saremrem langité gulem, nembé tan kayun ngajeng. Wénten napi minab.

"Sampun ngajeng ring jaba?" pitakén Biang. Biasané aji yén kaselek seduk, ngajeng tengainé ring warung Mén Rawiasa, utawi ngajeng ketipat saté ring bucu kaja kangin sétra Dalem, nampek ring sekolah ajiné ngajahin.

Aji, kitak-kituk nyingakin titiang sareng sami, pererainé sekadi bingung. Suung, raris ngandikayang indik SK Pengangkatané sané ke IID ical. Sampun janten titiang sareng sami kagiat. Tangkejut! Sapunapi surat sané mabuat dadi ical. Aji ampah. Ambek sané kaon, semalihné setata kasep ngajahin. Kadung seleg magaginan kasusatraan sané sering ngawinang bingung yéning tan manut munggah sekadi tatujon. Setata kamuh! Tiosan ring pakaryan ring sekolah sekadi guru, nglantur ngurus majalah, makarya artikel, puisi, satua bawak, kaanggé ring mass media, jantos rahina Redité taler ngelatih drama ring SMP Saraswati utawi ring Sasana Budaya Sangulan. Bilih-bilih masan pacentok maca puisi setata kajodi dados juri, akéh sampun pamilet sané pacang nyadia nyarengin malomba presida rauh mauruk maca puisi. Péh, dadosné ramé ring Balé Gedén titiangé. Aji nyadia dados juri sané patut manut sekadi tata cara ngajinin maca puisi. Diastun wénten silih sinunggil murid sané kaajahin. Indik punika kalaksanayang mangda patut nganutin sekadi siman juri. Sekimon wénten kémanten sané malegendah iriati. Duh, aji!

Rahina Sukra, 13 Maret 1992. Sadaweg ical SK pangangkatané punika, aji nénten kayun meneng. Sadawan margi kaselisikin. Genah, tongos lulu, kakorak-korek sekadi


10